Beleid

De Commissie Meijer heeft in oktober 2013 aanbevelingen gedaan over een samenhangend pakket aan (compenserende) maatregelen op het gebied van schadeherstel, preventie, leefbaarheid én economische ontwikkeling. In verlengde hiervan hebben Rijk, provincie Groningen, gemeenten en NAM op 17 januari 2014 een akkoord gesloten, waarin deze maatregelen zijn uitgewerkt.

Onderdeel van dit akkoord is het opzetten van een versterkingsprogramma voor de economie in het aardbevingsgebied en de oprichting van de Economic Board Groningen (EBG). Op 19 maart 2015 is Stichting Economic Board opgericht. Voor deze periode van vijf jaar stelt de NAM €65 miljoen en de provincie Groningen €32,5 miljoen beschikbaar.

EBG investeert vooral in:

  • De kwaliteit van het menselijk kapitaal
  • De kwaliteit van ondernemerschap
  • Een goed financieringsklimaat
  • Verbetering van de digitale bereikbaarheid
  • Versterking van krachtige sectoren, clusters en bedrijvennetwerken

ANBI-status

Economic Board Groningen heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN/fiscaal(identificatie)nummer: 8550 05 336

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid bestuur en Raad van Commissarissen

Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter (0,4 fte) en een bestuurslid voor Programma’s & Business Development (1,0 fte).  

De bestuurdersbeloningen en de vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen vallen binnen het kader van de Wet Normering Topinkomens, waaraan de stichting zich vrijwillig heeft gecommitteerd.

Beloningsbeleid medewerkers

Het beloningsbeleid van de Stichting Economic Board Groningen heeft zijn oorsprong in de CAO van de rijksoverheid. Er is sprake van een 40-urige werkweek, 8% vakantietoeslag, 25 vakantiedagen, een pensioen op basis van beschikbare premie en een bijdrage in de pensioenpremie waardoor deze deels door de werkgever wordt gecompenseerd. De salarissen worden geïndexeerd met de CBS-loonindex, met als minimum de inflatie.