Kennisgevingen

Kennisgevingen

Programmalijn bouw

Ten aanzien van de programmalijn Bouw heeft het bestuur van Stichting Economic Board Groningen op 6 juni 2017 besloten een bijdrage toe te kennen aan Stichting BuildinG. In dit document is het besluit opgenomen. Deze bijdrage valt onder de werking van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), te weten Verordening (EU) nr. 651/2014 (PbEU 2014, L 187) van de Commissie van 17 juni 2014 en specifiek het artikel 27 van de AGVV gericht op ‘innovatieclusters’.

Ten aanzien van de overige onderdelen binnen de programmalijn Bouw heeft het bestuur van Stichting Economic Board op 27 november 2017 besloten een bijdrage beschikbaar te stellen aan Stichting BuildinG ter uitvoering van deze programmaonderdelen. Deze bijdrage valt eveneens onder de werking van de AGVV, zoals hierboven genoemd. In dit document is het besluit en de voorwaarden opgenomen.

Programmalijn Geld en Advies

Ten aanzien van de programmalijn Geld en Advies heeft EBG het GROEIfonds opgericht met als doel om uit hoofde van het maatschappelijk belang de economie in haar werkgebied te versterken door het verstrekken van risicofinanciering uit een revolverend fonds. GROEIfonds bereikt deze doelstelling door het verstrekken van leningen, garanties en risicokapitaal aan ondernemingen. GROEIfonds zal, voor zover het financieringen aangaat die een steunelement bevatten, dit uitsluitend doen met inachtneming van een vrijstellingskader voor staatssteun. In dit kader is dit investeringsreglement opgesteld.

Ten aanzien van de staatssteunkaders heeft de Europese Commissie een wijziging aangebracht in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Hierdoor is EBG genoodzaakt een besluit tot wijziging van het investeringsreglement te nemen en hierover een kennisgeving te doen aan de Europese Commissie. In dit document is het betreffende bestuursbesluit opgenomen.

Procedure voor bezwaar

De InnovatieregelinG, AdviesregelinG, Pilotregeling 5Groningen en ArbeidsplaatsenregelinG (allen uitgevoerd door SNN) van Economic Board Groningen zijn privaatrechtelijke regelingen. Hierdoor is de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. Dit betekent dat de bezwaarprocedure niet standaard geregeld is. EBG wil de aanvrager wel de mogelijkheid bieden om een zienswijze/bezwaar op de beoordeling van de aanvraag te geven. Om de bezwaren/zienswijze van de aanvrager te beoordelen stelt EBG een commissie in. De bezetting van de commissie is als volgt:

- voorzitter, dhr. mr. Tjerk de Vries
- juridisch medewerker SNN, mevr. mr. S.E. van der Heijden
- medewerker EBG, dhr. Koos Ijzer

De procedure voor bezwaar kunt u hier downloaden.